More

  Viết kịch bản automation test đầu tiên với Selenium tool

  Môi trường

  Trước khi viết kịch bản đầu tiên cho automation test tool với selenium bạn cần cài đặt

  • JDK 11
  • IDE Java (trong bài viết mình sử dụng Intelli J IDEA)
  • Maven (trong bài viết mình sử dụng Apache Maven 3.8.1)

  Bắt đầu tạo project đầu tiên

  Tạo project automation test với selenium đầu tiên

  Chọn Maven, chọn project SDK là phiên bản mà bạn vừa tải

  Để khởi tạo project maven bạn cần điền một số thông số sau:
  • Name: tên của project
  • Location: vị trí lưu project của bạn
  • Artifact Coordinates:
  • GroudId: thường là viết ngược tên miền của các tổ chức ví dụ: tên miền của selenium là selenium.org thì groupId sẽ là org.selenium
  • ArtifactId: tên project ở trong công ty, artifactId có thể trùng nhau nếu như có groupId khác nhau. Bởi vì, nhiều công ty có thể làm chung cùng 1 project

  Cấu trúc điển hình của project Maven sẽ gồm những mục như sau trong đó:
  • Root: chưa file pom.xml và các thứ mục con khác. File pom.xml (POM: Project Object Model) chứa khai báo của các dependency cho một project.
  • src/main/java: đây thường là phần để các developer viết code phát triển dự án
  • src/test/java: đây là thư mục chứa các file test java như JUnit, Selenium,…
  • src/test/resources: chứa các resources cần thiết cho việc test. Ví dụ như: driver

  Selenium hỗ trợ chiều loại browser, trong bài này mình sẽ sử dụng Chrome browser nên mình sẽ download chromedriver (Link: ChromeDriver – WebDriver for Chrome – Downloads (chromium.org) )

  Hiện tại, ChromeDriver đang có 3 bản current release. Trước khi download, bạn cần kiểm tra lại phiên bản Chrome mà máy mình đang dùng để download driver đúng phiên bản. Nếu down sai phiên bản sẽ không chạy được.

  Sau khi down về bạn hãy giải nén.  Tạo thư mục resources để lưu chromedriver.exe bạn vừa tải. Sau đó hãy copy chromedriver.exe bạn vừa mới tải ở trước vào thư mục này.

  Sau đó chúng ta sẽ tạo một java class ở phần folder test

  Trước tiên, bạn cần phải thêm dependence vào project maven bạn vừa tạo.

  Bạn thêm phần dependency này vào trong file pom.xml

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
      <artifactId>selenium-java</artifactId>
      <version>3.141.59</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
      <artifactId>selenium-api</artifactId>
      <version>3.141.59</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.13.2</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  Sau đó bắt đầu viết những dòng test đầu tiên ở class FirstSeleniumTest đã tạo trước đó.

  
  
  public class FirstSeleniumTest {
  
    @Test
    public void firstTest() {
  
      // Cho hệ thống biết đường dẫn để tìm chromedriver.exe
      System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "resources/chromedriver.exe");
  
      // Tạo webdriver mới cho ChromeDriver
      WebDriver driver = new ChromeDriver();
  
      //Bật trình duyệt
      driver.navigate().to("http://www.google.com/");
  
      // Click vào khung search và điền giá trị
      driver.findElement(By.name("q")).sendKeys("banh trang tron");
  
      // Click vào nút search
      driver.findElement(By.name("btnK")).click();
  
      // Tắt trình duyệt
      driver.quit();
  
  
  
  
    }
  
  }
  
  

  Sau đó hãy chạy thử chương trình mà bạn vừa tạo.

  Khi chạy xong, code sẽ tự động chạy lần lượt các câu lệnh mà bạn đã viết, bật trình duyệt mà bạn trỏ tới, như bài viết là mở trình duyệt google và search từ khóa “banh trang tron” sau đó tắt trình duyệt.

  Vậy là đã hoàn thành xong kịch bản test đơn giản đầu tiên trong automation test với selenium tool.

  Link bài viết liên quan: Tổng quan về Selenium tool cho người mới bắt đầu – Girls Can Code

  Recent Articles

  Related Stories

  1 BÌNH LUẬN

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây